Wstecz Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin VII Ekstremalnych Zawodów na Orientację „GRASSOR”

 

Postanowienia ogólne:

 

1.      VII Ekstremalne Zawody na Orientację „GRASSOR” (zwane dalej Zawodami) są Zawodami sportowo-turystycznymi.

2.      Cele Zawodów:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Wysoczyzny Polanowskiej.

3.      Organizator:

- Klub Imprez na Orientację "PREGO" Szczecin.

 

 

Trasa Piesza:

 

5.      Podstawową zasadą na Trasie Pieszej jest to, by w limicie czasowym 24 godzin pokonać pieszo 100km.

6.      Start wszystkich uczestników Zawodów odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

7.      Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:50000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) położonymi najbliżej STARTU, o lokalizacji kolejnych PK uczestnicy dowiedzą się w trakcie pokonywania trasy. Używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

8.      Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość trasy pieszej jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach i ścieżkach (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

9.      PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod i perforator (pieczątkę). Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawą farbą. Nie na wszystkich PK będą znajdowali się sędziowie.

10.  Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie w kartę startową czasu (godziny i minuty) obecności na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
W przypadku braku podania czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.

11.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów

12.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Zawodów w limicie czasu 24 godzin.

13.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

14.  Każdy PK na trasie pieszej ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)

15.  W przypadku przekroczenia limitu czasu (24 godzin) za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.

16.  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

17.  Wyposażenie obowiązkowe:

- kompas,

- folia NRC,

- oświetlenie białe, (może być czołówka),

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody

- telefon komórkowy.

18.  Wyposażenie zalecane:

- apteczka pierwszej pomocy,

- oświetlenie tylne czerwone,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

- telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS.

 

 

Trasa Rowerowa:

 

19.  Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej jest to, by w limicie czasowym 24 godzin przejechać rowerem 300km.

20.  Start wszystkich uczestników Zawodów odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

21.  Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:100000) z zaznaczonymi PK położonymi najbliżej STARTU, o lokalizacji kolejnych PK uczestnicy dowiedzą się w trakcie pokonywania trasy. Używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

22.  Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość trasy rowerowej jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach i ścieżkach (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

23.  PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod i perforator (pieczątkę). Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawą farbą. Nie na wszystkich PK będą znajdowali się sędziowie.

24.  Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie w kartę startową czasu (godziny i minuty) obecności na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
W przypadku braku podania czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.

25.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

26.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Zawodów w limicie czasu 24 godzin.

27.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

28.  Każdy PK na trasie rowerowej ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=10pp)

29.  W przypadku przekroczenia limitu czasu (24 godzin) za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.

30.  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

31.  Wyposażenie obowiązkowe:

- sprawny rower,

- oświetlenie przednie - białe (może być czołówka),

- oświetlenie tylne – czerwone,

- kompas,

- folia NRC,

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody

- telefon komórkowy.

32.  Wyposażenie zalecane:

- kask rowerowy,

- apteczka pierwszej pomocy,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

- telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

33.  Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Zawodach do godziny 15:00 – 21 czerwca 2009 roku (niedziela) w jeden z poniżej podanych sposobów:

- na mecie,

- w bazie Zawodów,

- telefoniczne u Sędziego Głównego.

Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

34.  Uczestnicy w czasie trwania Zawodów mają prawo, iść (na trasie pieszej, InO), jechać (na trasie rowerowej) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było "czyste" nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

35.  Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.

36.  Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.

37.  Udział w Zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Zawodów i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Zawodami.

38.  Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

39.  Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

40.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Zawodów obowiązkowo nosić w widocznym miejscu.

41.  Osoby niepełnoletnie w wieku 16 - 17 lat startują i uczestniczą w Zawodach tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Zawodów przed startem.

42.  Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Zawodów z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

43.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Zawodów.

44.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Wstecz