Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin XI Ekstremalnych Zawodów na Orientację „GRASSOR”

 

Postanowienia ogólne:

 

1.      XI Ekstremalne Zawody na Orientację „GRASSOR” (zwane dalej Zawodami) są Zawodami sportowo-turystycznymi.

2.      Cele Zawodów:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Pojezierza Drawskiego.

3.      Organizator:

- Stargardzki Klub Orientacji 15 POŁUDNIK,

- Klub Imprez na Orientację "PREGO" Szczecin.

 

Trasa Piesza 100 i Trasa Piesza 50:

 

5.      Podstawową zasadą na Trasie Pieszej 100 jest to, by w limicie czasowym 24 godzin pokonać pieszo 100km.

Podstawową zasadą na Trasie Pieszej 50 jest to, by w limicie czasowym 15 godzin pokonać pieszo 50km.

6.      Start wszystkich uczestników Zawodów odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

7.      Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:50000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) położonymi najbliżej STARTU, o lokalizacji kolejnych PK uczestnicy dowiedzą się w trakcie pokonywania trasy. Używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

8.      Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Pieszej 100 i Trasy Pieszej 50 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach i ścieżkach (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

9.      PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod i perforator (pieczątkę). Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawą farbą. Nie na wszystkich PK będą znajdowali się sędziowie.

10.  Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie w kartę startową czasu (godziny i minuty) obecności na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
W przypadku braku podania czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.

11.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów

12.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Zawodów w limicie czasu dla danej trasy.

13.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

14.  Każdy PK na Trasie Pieszej 100 i Trasie Pieszej 50 ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)

15.  W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.

16.  Wszelkie przerwy na trasie Zawodów i w bazie Zawodów są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

17.  Wyposażenie obowiązkowe:

- kompas,

- folia NRC,

- oświetlenie białe, (może być czołówka),

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody

- telefon komórkowy.

18.  Wyposażenie zalecane:

- apteczka pierwszej pomocy,

- oświetlenie tylne czerwone,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

- telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS.

 

 

Trasa Rowerowa 300 i Trasa Rowerowa 150:

 

19.  Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej 300 jest to, by w limicie czasowym 24 godzin przejechać rowerem 300km.

Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej 150 jest to, by w limicie czasowym 15 godzin przejechać rowerem 150km.

20.  Start wszystkich uczestników Zawodów odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

21.  Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:100000) z zaznaczonymi PK położonymi najbliżej STARTU, o lokalizacji kolejnych PK uczestnicy dowiedzą się w trakcie pokonywania trasy. Używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

22.  Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Rowerowej 300 i Trasy Rowerowej 150 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach i ścieżkach (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

23.  PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod i perforator (pieczątkę). Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawą farbą. Nie na wszystkich PK będą znajdowali się sędziowie.

24.  Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie w kartę startową czasu (godziny i minuty) obecności na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
W przypadku braku podania czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.

25.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

26.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Zawodów w limicie czasu dla danej trasy.

27.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

28.  Każdy PK na Trasy Rowerowej 300 i Trasy Rowerowej 150 ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)

29.  W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.

30.  Wszelkie przerwy na trasie Zawodów i w bazie Zawodów są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

31.  Wyposażenie obowiązkowe:

- sprawny rower,

- oświetlenie przednie - białe (może być czołówka),

- oświetlenie tylne – czerwone,

- kompas,

- folia NRC,

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody

- telefon komórkowy.

32.  Wyposażenie zalecane:

- kask rowerowy,

- apteczka pierwszej pomocy,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

- telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS.

 

 

Trasa Ekstremalna 200

 

33.  Podstawową zasadą na Trasie Ekstremalnej 200 jest to, by w limicie czasowym 24 godzin pokonać pieszo 50km i przejechać rowerem 150km.

34.  Na Trasie Ekstremalnej 200 obowiązują postanowienia odpowiednio dla Etapu Pieszego jak dla Trasy Pieszej 50 i Etapu Rowerowego jak dla Trasy Rowerowej 150.

35.  Uczestnik sam decyduje o kolejności wyboru Etapów.

36. Czas pomiędzy Etapami jest wliczany do całkowitego czasu pokonania Trasy.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

37.  Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Zawodach do godziny 15:00 – 23 czerwca 2013 roku (niedziela) w jeden z poniżej podanych sposobów:

- na mecie,

- w bazie Zawodów,

- telefoniczne u Sędziego Głównego.

Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

38.  Uczestnicy w czasie trwania Zawodów mają prawo, maszerować lub biec (na trasie pieszej), jechać (na trasie rowerowej) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było "czyste" nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

39.  Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.

40.  Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 3 dni po Zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.

41.  Udział w Zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Zawodów i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Zawodami.

42.  Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

43.  Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

44.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Zawodów obowiązkowo nosić w widocznym miejscu.

45.  Osoby niepełnoletnie w wieku 16 - 17 lat startują i uczestniczą w Zawodach tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Zawodów przed startem.

46. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Zawodów z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

47. Na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasu.

48. Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Rajdu i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map.

49.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Zawodów.

50.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Wstecz