Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin IV Nocnego Ekstremalnego Rajdu na Orientację „Nocna Masakra 2005”

 

Postanowienia ogólne:

 

1.      IV Nocny Ekstremalny Rajd na Orientację „NOCNA MASAKRA 2005” (zwany dalej Rajdem) jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2.      Cele Rajdu:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Poj. Ińskiego, Wysoczyzny Łobeskiej, Poj. Drawskiego i Równiny Drawskiej.

3.      Organizator:

-Klub Imprez na Orientację PREGO Szczecin.

4.      Współorganizatorzy:

 

 

Trasa Piesza:

 

5.      Podstawową zasadą na Trasie Pieszej jest to, by w limicie czasowym 24 godzin pokonać pieszo 100km.

6.      Start wszystkich uczestników Rajdu odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

7.      Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:50000 w układzie współrzędnych „1942” stan aktualności lata 80-te) z zaznaczonymi PK. Używanie map w skali większej niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

8.      Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość trasy pieszej jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach i ścieżkach (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

9.      PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod i perforator (pieczątkę). Dodatkowo, jako zabezpieczenie, z przodu drzewa będzie kropka namalowana jaskrawą farbą, a z tyłu drzewa - kod. Nie na wszystkich PK będą znajdowali się sędziowie.

10.  Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie w kartę startową czasu (godziny i minuty) obecności na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

11.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów

12.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu 24 godzin.

13.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

14.  Każdy PK na trasie pieszej ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)

15.  W przypadku przekroczenia limitu czasu (24 godzin) za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy.

16.  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

17.  Wyposażenie obowiązkowe:

- kompas,

- folia NRC,

- oświetlenie białe, (może być czołówka).

18.  Wyposażenie zalecane:

- apteczka pierwszej pomocy,

- oświetlenie tylne czerwone,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.

 

 

Trasa Rowerowa:

 

19.  Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej jest to, by w limicie czasowym 15 godzin przejechać rowerem 200km.

20.  Start wszystkich uczestników Rajdu odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

21.  Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:100000 w układzie współrzędnych „1942” stan aktualności 1984-86r.) z zaznaczonymi PK. Używanie map w skali większej niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

22.  Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość trasy rowerowej jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach i ścieżkach (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

23.  PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod i perforator (pieczątkę). Dodatkowo, jako zabezpieczenie, z przodu drzewa będzie kropka namalowana jaskrawą farbą, a z tyłu drzewa kod. Nie na wszystkich PK będą znajdowali się sędziowie.

24.  Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie w kartę startową czasu (godziny i minuty) obecności na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

25.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

26.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu 15 godzin.

27.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

28.  Każdy PK na trasie rowerowej ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=10pp)

29.  W przypadku przekroczenia limitu czasu (15 godzin) za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy.

30.  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

31.  Wyposażenie obowiązkowe:

- sprawny rower,

- oświetlenie przednie - białe (może być czołówka),

- oświetlenie tylne – czerwone,

- kompas,

- folia NRC.

32.  Wyposażenie zalecane:

- kask rowerowy,

- apteczka pierwszej pomocy,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.

 

 

Trasa Ekstremalna:

 

33.  Podstawową zasadą na Trasie Ekstremalnej jest to, by w limicie czasowym 39 godzin pokonać pieszo 100km (limit 24h) i przejechać rowerem 200km (limit 15h).

34.  Na Trasie Ekstremalnej obowiązują postanowienia odpowiednio dla Etapu Pieszego jak dla Trasy Pieszej i Etapu Rowerowego jak dla Trasy Rowerowej.

35.  Po zakończeniu Etapu Pieszego nastąpi stop czas zawodnika aż do startu Etapu Rowerowego.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

36.  Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 20:00 – 18 grudnia 2005 roku (niedziela) w jeden z poniżej podanych sposobów:

- na mecie,

- w bazie Rajdu,

- telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu 503791774.

Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

37.  Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść (na trasie pieszej), jechać (na trasie rowerowej) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było "czyste" nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

38.  Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.

39.  Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

40.  Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem

41.  Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

42.  Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

43.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu.

44.  Osoby niepełnoletnie w wieku 16 - 17 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.

45.  Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

46.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

47.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Wstecz