Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin X Ekstremalnego Rajdu na Orientację „Nocna Masakra 2011”

 

Postanowienia ogólne:

 

1.      X Ekstremalny Rajd na Orientację „NOCNA MASAKRA 2011” (zwany dalej Rajdem) jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2.      Cele Rajdu:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna woj. zachodniopomorskiego.

3.      Organizator:

-Daniel Śmieja.

4.      Współorganizatorzy:

 

 

Trasa Piesza 100 i Trasa Piesza 50:

 

5.      Podstawową zasadą na Trasie Pieszej 100 jest to, by w limicie czasowym 24 godzin pokonać pieszo cała trasę (ok. 100km).
Podstawową zasadą na Trasie Pieszej 50 jest to, by w limicie czasowym 15 godzin pokonać pieszo cała trasę (ok. 50km).

6.      Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

7.      Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:50000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK). Używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

8.      Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Pieszej 100 i Trasy Pieszej 50 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

9.      PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod i perforator (pieczątkę). Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawą farbą. Nie na wszystkich PK będą znajdowali się sędziowie.

10.  Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie w kartę startową czasu (godziny i minuty) obecności na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
W przypadku braku podania czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.

11.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów

12.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.

13.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

14.  Każdy PK na Trasie Pieszej 100 ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp).
Każdy PK na Trasie Pieszej 50 ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)

15.  W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.

16.  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

17.  Wyposażenie obowiązkowe:

- kompas,

- folia NRC,

- oświetlenie białe, (może być czołówka),

- telefon komórkowy.

18.  Wyposażenie zalecane:

- apteczka pierwszej pomocy,

- oświetlenie tylne czerwone,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.

 

 

Trasa Rowerowa 200 i Trasa Rowerowa 100:

 

19.  Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej 200 jest to, by w limicie czasowym 15 godzin przejechać rowerem cała trasę (ok. 200km).
Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej 100 jest to, by w limicie czasowym 15 godzin przejechać rowerem cała trasę (ok. 100km).

20.  Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

21.  Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala 1:100000) z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacja.

22.  Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Rowerowej 200 i Trasy Rowerowej 100 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach i ścieżkach (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

23.  PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod i perforator (pieczątkę). Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawą farbą. Nie na wszystkich PK będą znajdowali się sędziowie.

24.  Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie w kartę startową czasu (godziny i minuty) obecności na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
W przypadku braku podania czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.

25.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

26.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.

27.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.

28.  Każdy PK na Trasie Rowerowej 200 ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp).
Każdy PK na Trasie Rowerowej 100 ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)

29.  W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.

30.  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

31.  Wyposażenie obowiązkowe:

- sprawny rower,

- oświetlenie przednie - białe (może być czołówka),

- oświetlenie tylne – czerwone,

- kompas,

- folia NRC,

- telefon komórkowy.

32.  Wyposażenie zalecane:

- kask rowerowy,

- apteczka pierwszej pomocy,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.

 

 

Trasa Ekstremalna 150

 

33.  Podstawową zasadą na Trasie Ekstremalnej 150 jest to, by w limicie czasowym 20 godzin pokonać pieszo 50km i przejechać rowerem 100km.

34.  Na Trasie Ekstremalnej 150 obowiązują postanowienia odpowiednio dla Etapu Pieszego jak dla Trasy Pieszej 50 i Etapu Rowerowego jak dla Trasy Rowerowej 100.

35.  Po zakończeniu Etapu Pieszego nastąpi stop czas zawodnika aż do startu Etapu Rowerowego.

36. W przypadku gdy uczestnik dotrze do mety Etapu Pieszego już po starcie Etapu Rowerowego, nie jest nakładana na niego kara czasowa i startuje do Etapu Rowerowego w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

37.  Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 15:00 – 18 grudnia 2011 roku (niedziela) w jeden z poniżej podanych sposobów:

- na mecie,

- w bazie Rajdu,

- telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu 503791774.

Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

38.  Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść (na Trasie Pieszej100 i 50 oraz Etapie Pieszym TE 150), jechać (na Trasie Rowerowej 200 i 100 oraz Etapie Rowerowym TE150) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było "czyste" nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

39.  Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.

40.  Protesty można składać w formie pisemnej lub ustnej do 1 godziny po ogłoszeniu wyników wstępnych danej Trasy Rajdu. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 1 godziny, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

41.  Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem

42.  Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

43.  Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

44.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.

45.  Osoby niepełnoletnie w wieku 16 - 17 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.

46.  Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

47.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

48.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Wstecz