Wstecz Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin Pucharu Polski
w Maratonach Rowerowych na Orientację

 

I. Cel:

1. Celem Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację w 2007 roku (zwanych dalej PPM) jest:

a. wyłonienie najlepszego zawodnika w PPM w sezonie,

b. uatrakcyjnienie zawodów w rowerowej jeździe na orientację,

c. promocja zawodów w rowerowej jeździe na orientację w różnych środowiskach.

 

II. Organizator:

1. Organizatorem PPM jest Komisja Rowerowa PZBnO.

2. Poszczególne zawody PPM organizują jednostki organizacyjne wytypowane przez Komisję Rowerową PZBnO.

 

III. Uczestnictwo:

1. Prawo uczestnictwa w PPM mają wszyscy zawodnicy zarejestrowani w PZBnO jak i nie zrzeszeni w ramach PZBnO.

2. Zawodnicy uczestniczący w PPM mają obowiązek posiadać ważne badania lekarskie.

3. Dopuszcza się uczestnictwo zawodnika pełnoletniego bez badań lekarskich jedynie w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o nienagannym stanie własnego zdrowia u jednostki organizacyjnej organizującej zawody PPM.

4. Zawodnicy niepełnoletni startują w zawodach PPM tylko po uzyskaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych na start w RJnO oraz tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

 

IV. Terminy:

1. PPM rozgrywany jest podczas następujących zawodów:

Zawody

Termin

Dystans

 

Organizator

Miejsce

1

21 kwietnia

200 km

ERnO HARPAGAN-33

PKO HARPAGAN Gdańsk

Woj. Pomorskie

2

2 czerwca

100 km

DYMNO 2007

HKT TREP Warszawa

okolice Warszawy

3

13-14 października

160 km

Odyseja Niepołomicka

TST Compass Kraków

Niepołomice

4

27 października

200 km

ERnO HARPAGAN-34

PKO HARPAGAN Gdańsk

Woj. Pomorskie

5

14-16 grudnia

200 km

VI Nocna Masakra 2007

KInO PREGO Szczecin

Woj. Zachodniopomorskie

 

V. Kategorie wiekowe:

1. Zawodnicy w klasyfikacji PPM dzieleni są na następujące kategorie wiekowe:

Grupa wiekowa

Kategorie

Rok urodzenia

Kobiety

K

Bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni

M

Bez ograniczeń wiekowych

2. Podział następuje po podliczeniu punktacji z wszystkich zawodów zaliczanych do klasyfikacji PPM

 

VI. Klasyfikacja i punktacja:

1. Poszczególne zawody PPM rozgrywane są na jednym dystansie, o tej samej trudności trasy, usytuowaniu PK i pomiarze czasu dla wszystkich kategorii startowych.

2. Warunkiem klasyfikowania zawodników w PPM w danej kategorii za dane zawody jest wspólna klasyfikacja końcowa zawodów uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od wieku oraz startu indywidualnego czy też zespołowego.

3. Do klasyfikacji PPM zaliczanych jest 6 zawodów.

4. Do klasyfikacji PPM sumowane są 3 najlepsze wyniki danego zawodnika w wspólnych klasyfikacjach końcowych poszczególnych zawodów.

5. Ilość punktów do klasyfikacji PPM zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PPM wynika z zajętego przez niego miejsca:

a. w zawodach z klasyfikacją zespołową punkty PPM przyznaje się każdemu członkowi zespołu według zasady:

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

….

44

45 i dalsze

Punkty

100

92

88

84

80

78

76

….

2

1

b. w zawodach z klasyfikacją indywidualną punkty PPM przyznaje się każdemu zawodnikowi według zasady:

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

….

87

88 i dalsze

Punkty

100

96

92

90

88

86

84

82

80

79

78

….

2

1

6. W przypadku zajęcia tego samego miejsca przez dwa bądź więcej zespołów lub zawodników, wszystkie one otrzymują tę samą ilość punktów do PPM, przewidzianą za to miejsce w regulaminie PPM.

7. Przy ustalaniu kolejnych miejsc, w sytuacji o której mowa w punkcie 6 , brana jest pod uwagę ilość zespołów lub zawodników jaka sklasyfikowano przed danym zespołem lub zawodnikiem.

8. W zawodach PPM punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli zawody.

9. Zawodnicy, którzy otrzymali NKL na zawodach PPM otrzymują do klasyfikacji PPM, 0 punktów.

10. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji PPM o wyższym miejscu danego zawodnika decyduje kolejno:

a. większa ilość zwycięstw danego zawodnika w poszczególnych zawodach PPM,

b. większa ilość miejsc drugich i kolejnych w poszczególnych zawodach PPM.

 

VII. Nagrody:

1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują puchary.

2. Zawodnicy z miejsc od 1 do 20 w klasyfikacji generalnej PPM w danej kategorii otrzymują dyplomy.

 

VIII. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacyjne zawodów PPM pokrywają jednostki organizacyjne wymienione w punkcie IV. niniejszego regulaminu.

2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub zawodnicy indywidualnie.

3. Koszty nagród wymienionych w punkcie VII. niniejszego regulaminu pokrywa PZBnO.

 

IX. Sprawy organizacyjne:

1. Sędziego Głównego PPM powołuje Komisja Rowerowa PZBnO.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należy do Sędziego Głównego PPM.

3. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego PPM rozpatruje Komisja Rowerowa PZBnO w porozumieniu z Komisją Sportowo-Techniczną PZBnO zgodnie z rozdziałem 27 „Przepisów BnO”.

4. Regulaminy i komunikaty organizacyjne poszczególnych rund PPM przesyłają klubom i zainteresowanym zawodnikom jednostki organizacyjne minimum na jeden miesiąc przed zawodami.

5. Wyniki końcowe w klasyfikacji generalnej PPM ogłasza Komisja Rowerowa PZBnO do końca stycznia 2008 roku.

6. Regulamin PPM wchodzi w życie z dniem 13.01.2007 roku.

 

Wstecz