Wstecz Maratony Strona główna Aktualności Archiwum Kontakt

 

Regulamin XIV Ekstremalnego Rajdu na Orientację
„GRASSOR 300”

 

Postanowienia ogólne:

 

1.      XIV Ekstremalny Rajd na Orientację „GRASSOR 300” (zwany dalej Rajdem) jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2.      Cele Rajdu:

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej,

- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

- popularyzacja zawodów na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,

- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

- ukazanie uczestnikom piękna Wzniesień Gubińskich, Wzniesień Żarskich,
  Wału Mużakowskiego i Kotliny Zasieckiej.

 

3.      Organizator:

- Stargardzki Klub Orientacji 15 POŁUDNIK,

 

Trasa Rowerowa 300 i 100 

4.  Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej 300 jest to, by w limicie czasowym 24 godzin zdobyć jak największą sumę punktów przeliczeniowych.
Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej 100 jest to, by w limicie czasowym 10 godzin zdobyć jak największą sumę punktów przeliczeniowych.

5.  Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie. W przypadku wprowadzenia przez organy państwowe limitu osób biorących udział w rajdzie, ponad liczbę zapisanych uczestników danej trasy, zostanie wprowadzony start interwałowy z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. W związku z panującym stanem epidemii organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu uczestników, na każdą z tras.

6.  Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną (skala mapy podstawowej 1:100 000 dla TR300 i 1:50 000 dla TR100) z zaznaczonymi PK położonymi najbliżej STARTU, o lokalizacji kolejnych PK uczestnicy dowiedzą się w trakcie pokonywania trasy. Używanie map innych niż dostarczonych przez organizatorów jest zabronione (dotyczy również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją.

7.  Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Rowerowej 300 i 100 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach i ścieżkach (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

8.  PK w terenie jest biało-czerwonym lampion umiejscowiony na drzewie posiadający własny kod QR i kartę NFC. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawą farbą. Na PK nie będzie sędziów. PK zlokalizowane w miejscach atrakcji turystycznych będą miały charakter opisowy.

9.  Punkty Kontrolne można potwierdzić wyłącznie za pomocą aplikacji CheckPoint 3.xx (skanowanie kodu QR lub karty NFC),
W przypadku awarii telefonu należy w danym polu karty startowej wpisać kod PK oraz czas (godzina i minuta) obecności na PK.

Uwaga na PK nie będzie perforatorów oraz nadruków z lokalizacją kolejnych PK. Potwierdzanie PK wyłącznie za pomocą aplikacji
CheckPoint 3.xx.

W przypadku braku czasu potwierdzenia PK, na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak wpisu. Kara dodawana jest do czasu pokonania trasy.

W wyjątkowych sytuacjach Sędzia Główny może zezwolić na inny sposób potwierdzania PK.

10.  Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

11.  Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu przed jej zamknięciem.

12.  O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.

13.  PK na Trasie Rowerowej 300 i 100 mają różna wartość punktów przeliczeniowych. Wartość PK zależy od jego trudności i odległości od bazy Rajdu.

14.  W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień, od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt przeliczeniowy. W przypadku gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.
Przekroczenie limitu czasu o ponad 60min, powoduje automatyczną redukcję zdobytych punktów przeliczeniowych o połowę, jak w przypadku zwiezienia z trasy.

15.  Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w Bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

16.  Wyposażenie obowiązkowe:

- dowód osobisty lub paszport,

- sprawny rower,

- kompas,

- przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody

- telefon komórkowy z systemem Android 5.0 lub nowszym z obsługą kart NFC lub kodów QR – istnieje możliwość wypożyczenia wodoodpornych telefonów Samsung Xcover 3 w cenie 10 zł/tel

- oświetlenie tylne – czerwone,

- oświetlenie przednie białe, (może być czołówka),

17.  Wyposażenie zalecane:

- kask rowerowy,

- apteczka pierwszej pomocy,

- folia NRC,

- zapasowe baterie,

- dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

- telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS.

 

Postanowienia końcowe:

 

18.  Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 14:00 – 27 czerwca 2021 roku (niedziela) w jeden z poniżej podanych sposobów:

- na mecie,

- w bazie Rajdu,

- telefoniczne u Sędziego Głównego.

Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

19.  Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo jechać i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było "czyste" mogą oni korzystać z rowerów napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni.

20. Zabrania się korzystania z pomocy osób trzecich.

21.  Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 3 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

22.  Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Zawodami.

23.  Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

24.  Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

25.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.

26.  Osoby niepełnoletnie w wieku 16 - 17 lat startują i uczestniczą w Zawodach tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.

27. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

28. Na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasu.

29. Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Rajdu i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map.

30. Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ startu na rowerach elektrycznych, wspomaganych napędem elektrycznym lub z jakimkolwiek innym rodzajem napędu niż siła ludzkich mięśni.

31.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

32.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

33. Każdy uczestnik Rajdu wypełniając zgłoszenie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Rajdu i zgadza się na publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska. miejsca zamieszkania oraz roku urodzenia na liście zgłoszeń oraz w wynikach Rajdu.

 

Wstecz